POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności strony internetowej spółki Maximizing Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Polityka Prywatności składa się z następujących elementów:

Proszę o zapoznanie się z odpowiednią dla Państwa informacją.

1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Maximizing Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa za pośrednictwem strony internetowej

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Maximizing Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jaracza 6/18, 00-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000364114, NIP: 5222780308, REGON: 140187694 („Administrator” lub „Spółka”).

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Maximizing Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Jaracza 6/18, 00-378 Warszawa lub info@maximizing.com.pl.

Administrator przetwarza dane w celu wykonania kontaktu (prowadzenie korespondencji e-mail, kontakt telefoniczny), dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest: (i) prawnie uzasadniony interes Administratora (kontakt, obrona przed roszczeniami, dochodzenie roszczeń, kontakt z osobą kontaktową w celu wykonania umowy), (ii) podjęcie czynności przed zawarciem umowy; (iii) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji celów wskazanych powyżej.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, w tym przedawnienia roszczeń, które mogą być podniesione wobec Administratora lub przez Administratora, w tym roszczeń wynikających z prawa o ochronie danych osobowych, nie dłużej jednak niż upływ okresów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest umowa); sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy Rozporządzenia lub inne przepisy prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą udostępniane usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym doradcom prawnym, podatkowym, a także świadczącym usługi hostingowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa.

2

Informacja dla kandydatów na stanowisko Lektor

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Maximizing Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jaracza 6/18, 00-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000364114, NIP: 5222780308, REGON: 140187694 („Administrator” lub „Spółka”).

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
Maximizing Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Jaracza 6/18, 00-378 Warszawa, lub info@maximizing.com.pl.

Kandydat sam decyduje o zakresie danych udostępnionych w CV i załączonych dokumentach. Podanie danych jest dobrowolne i oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celu rekrutacji.
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane do realizacji procesów rekrutacji w zakresie udzielonej przez Kandydata zgody. Zgoda na udział w rekrutacjach Administratora i na przetwarzanie w tym celu danych osobowych kandydata jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W celu rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy przesłać odpowiednie oświadczenie korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.
Dane dotyczące rekrutacji są także przetwarzane w celu prowadzenia statystyk i kontroli procesów rekrutacyjnych oraz w celach archiwalnych. Administrator podejmują te działania z uwagi na obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa pracy oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w szczególności mając na względzie zapobieganie dyskryminacji i zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów rekrutacji.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej. CV i inne udostępnione dokumenty będą usuwane w ciągu 3 lat od doręczenia, a dane do celów statystyk i kontroli procesów rekrutacyjnych oraz w celach archiwalnych będą przetwarzanie przez czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia dostarczenia danych przez Kandydata.
Zgodnie z RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Podane przez Kandydata dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3-

Informacja o plikach „cookies” wykorzystywanych na stronie

1. DEFINICJE

a) Strona – oznacza stronę internetową w domenie https://maximizing.com.pl/,

b) Administrator Strony – oznacza Maximizing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-378, ul. Jaracza 6/18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492687,

c) Cookies – oznacza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta Strony,

d) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony,

e) Użytkownik – podmiot korzystający ze Strony. 

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

a)  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie Strony indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

b) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   • COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
   • COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub usunięcia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Ten rodzaju plików cookies pomaga w optymalizacji ustawień strony po powrocie Użytkownika na stronę, po zamknięciu danej sesji przeglądarki. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 1. c) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

3. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. a) KONFIGURACJI STRONY

(i) optymalizacji korzystania ze Strony,

(ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 1. b) ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI STRONY

4. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.