Corporate business team meeting discussion and startup concept. Coworking team meeting. Group of two businesspeople working with new startup project in modern office.

Jak planujemy kursy?

Powiedzenie, że od dobrego planu zależy sukces szklenia może się wydawać truizmem. W Maximizing przywiązujemy do tego szczególną wagę. Zaczynamy od analizy potrzeb, która jest kilkuetapowa.

 1. Podczas rozmowy poziomującej zadajemy pytania również o potrzeby, między innymi mogą się pojawić pytania o to:
 2. jaki jest główny cel szkolenia z perspektywy słuchacza
 3. jakie są dotychczasowe doświadczenia słuchacza z nauką języka
 4. jakie są potrzeby (to rozróżniamy WANTS and NEEDS – w skrócie: czego chciałbym się nauczyć, co mnie interesuje i o czym wiem, że powinienem się nauczyć. Do tej drugiej kategorii na pewno będą się zaliczać wymagania ze strony firmy, szefa, a także luki kompetencyjne do nadrobienia, które na przykład pojawiły się wraz z rozwojem zawodowym
 5. czego słuchacz oczekuje od lektora
 6. preferowane sposoby uczenia się
 7. kontekst, w jakim słuchacz będzie używał języka, z kim konkretnie będzie rozmawiał, na jakie tematy
 8. jaki jest wymagany poziom językowy na danym stanowisku

Pojawiają się też pytania ze strony słuchaczy, a najczęstsze to ‘Ile czasu może zająć osiągnięcie mojego celu przy danej częstotliwości zajęć np. 2 x 60 min./tyg.

Jest to też okazja do tego, żeby urealnić oczekiwania słuchacza, dać mu do zrozumienia, co jest możliwe do osiągnięcia w przeciągu semestru, a co wymaga dłuższego czasu, biorąc pod uwagę poziom wyjściowy. Rozmowa poziomująca może też zawierać elementy testu diagnostycznego – jeśli celem słuchacza jest płynne wypowiadanie się na tematy zawodowe – o takie tematy może zapytać przeprowadzający rozmowę metodyk aby ocenić, ile jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie.

 • W wybranych projektach kursant dodatkowo wypełnia formularz Analizy Potrzeb, gdzie między innymi może określić główny cel szkolenia, napisać, po czym rozpozna, że osiągnął ten cel oraz wybrać najbardziej interesujące go zagadnienia.
 • Jeśli szkolenie jest częścią ścieżki rozwojowej pracownika, także jego przełożony będzie włączony w określenie potrzeb językowych – poziomu docelowego na danym stanowisku oraz preferowanego profilu szkolenia.
 • Nieocenione jest tu także wsparcie Działów Szkoleń, czyli inaczej HR-ów. Stąd często otrzymujemy informację, że szkolenie ma służyć przede wszystkim komunikacji w pracy.
 • Na pierwszych zajęciach lektor ponownie pyta o potrzeby słuchaczy i sposoby praktycznego wykorzystania języka. Orientuje się przy tym, czy na danym stanowisku w ogóle wymaga się od pracownika komunikacji w języku obcym, a także jak często i w jakim zakresie. Jest to sygnał do planowania kursu w tym właśnie kierunku. 
 • Przy kursach grupowych to do lektora należy przeprowadzenie wspólnej sesji ze słuchaczami, podczas której kursanci razem ustalają priorytety całej grupy. Jest to podstawa dla lektora do zaplanowania obszarów tematycznych i treningu umiejętności. Nie raz podczas tych ustaleń wymagana jest pewna elastyczność ze strony kursantów, ponieważ w grupie nie zawsze jest możliwa zaspokojenie wszystkich indywidualnych potrzeb kursantów.
 • Lektor może zapytać nas ile czasu możemy poświęcić na samodzielną pracę w domu, aby przewidzieć, jakie może ‘narzucić tempo’ i jak szybko może się spodziewać rezulatatów.
 • Na koniec lektor spisuje ze słuchaczami kontrakt, w którym określone są zasady współpracy i priorytety kursu

Na podstawie wywiadu na temat potrzeb słuchaczy a także dodatkowych informacji, jakie zdobywa na temat danej firmy i branży – lektor planuje kurs.

 1. Proponuje ramowy plan kursu i poddaje go do akceptacji lub/i negocjacji. (planem kursu może być rozkład materiału z podręcznika wiodącego lub/i autorski plan na dany poziom stworzony przez metodyków Maximizing 
 2. Na kolejnych zajęciach lektor konsekwentnie zbiera feedback od słuchaczy, na ile proponowane tematy i materiały spełniają ich oczekiwania. Może się zdarzyć, że potrzeby te ewoluują.
 3. Elementem planowania może być test diagnostyczny, sprawdzający wiedzę słuchaczy w zakresie, którym chcieliby się skupić (na przykład: rozmowa z potencjalnych klientem zagranicznym)
 4. Po około trzech zajęciach Koordynator kursu pyta słuchaczy o dotychczasowy przebieg kursu i w miarę potrzeby doprecyzowuje zakres kursu z lektorem

Następnym etapem będzie ocena postępów oraz ewaluacja kursu, o czym opowiem w następnym artykule.  

Agnieszka Tyczyńska, koordynator szkoleń MAXIMIZING

Relaxed informal IT business startup company meeting. Team leader discussing and brainstorming new approaches and ideas with colleagues. Startup business and entrepreneurship concept.

Jak organizujemy kursy grupowe?

„The More, the Merrier…?”

Prowadzone przez nas szkolenia językowe mogą mieć formę zajęć indywidualnych lub grupowych. 

Grupy online zazwyczaj liczą od 2 do maksymalnie 4-5 uczestników. W szkoleniach stacjonarnych zdarzają się grupy większe, np. do 7-8 osób. W przypadku szkoleń korporacyjnych liczebność grupy zależy w znacznej mierze od założeń projektu szkoleniowego, jego budżetu, celów szkoleniowych i oczywiście rekomendacji metodyka szkoły językowej. 

Na jakiej zasadzie tworzone są grupy?

Proces uruchamiania szklenia językowego w danej firmie/ w danej grupie uczestników zawsze przebiega w podobny sposób:

 1. Określenie bieżącego poziomu zaawansowania uczestników (test i rozmowa poziomująca)
 2. Określenia potrzeb szkoleniowych i oczekiwań uczestnika
 3. Zestawienie powyższych z założeniami ogólnymi projektu szkolenia(np. rekomendowana częstotliwość zajęć i liczebność grup vs docelowy poziom zaawansowania) i uwzględnienie szczególnych potrzeb szkoleniowych danej grupy pracowników (np. wspólne cele szkoleniowe dla pracowników tej samej branży/działu)
 4. Sugerowany podział na grupy – zgodnie z poziomem zaawansowania, potrzebami szkoleniowymi, wspólną tematyką szkoleniową.

Zatem podstawowa zasada podziału na grupy szkoleniowe to poziom zaawansowania uczestników oraz ich potrzeby szkoleniowe. Zdarza się, że dana grupa uczestników lub ich przełożony specjalnie wnioskują o utworzenie grupy szkoleniowej z tego samego działu, lub teamu. Z zasady też nie łączymy w jednej grupie pracowników z ich bezpośrednimi przełożonymi. Chyba, że na wyraźne życzenie zainteresowanych. 

Zmiana grupy szkoleniowej. 

Zawsze zaznaczamy, że po uruchomieniu szkolenia i rozpoczęciu pracy w grupie, zarówno uczestnik jak i lektor powinni mieć możliwość przeniesienia ucznia do innej grupy – na wyższym lub niższym poziomie. Zdarza się bowiem, że wynik ewaluacji poziomu językowego (poziomowania) nie obrazuje w pełni możliwości językowych uczestnika, i po paru spotkaniach okazuje się, że uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach grupy na innym poziomie. To elastyczne podejście pozwala na dobranie najwłaściwszego i najbardziej efektywnego środowiska nauki język obcego.

Innym powodem zmiany grupy szkoleniowej  może być jej skład lub prowadzący, pamiętać bowiem należy, że nie każdy zestaw osobowy może być odpowiedni dla danego uczestnika. Znaczenie ma tu zarówno temperament grupy i lektora, jak i tempo pracy, czy założenia szkoleniowe. 

Warto zawsze być w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za projekt (dział szkoleń/metodyk opiekujący się projektem) i zgłaszać wszelkie wątpliwości /uwagi czy odczucia. Komfort nauki języka obcego, to nie tylko jakość połączenia internetowego, ale przede wszystkim atmosfera, wspólne cele, poczucie bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa w zajęciach.

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

Business man making a presentation at office. Business executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training, explaining business plans to his employees.

Kiedy mogę zmienić lektora?

Czy jest możliwa zmiana lektora w trakcie szkolenia?

Dobór lektora prowadzącego szkolenie jest jednym z najważniejszych elementów całego procesu. Pracujemy z osobami najlepiej przygotowanymi merytorycznie i językowo, o otwartych umysłach i niespożytej energii i cierpliwości. 

Nasi uczestnicy szkoleń językowych zawsze proszeni są o opinię na temat pracy lektora w ich grupie szkoleniowej/zajęciach indywidualnych. Na początku zajęć (po 2-3 spotkaniach) oraz po dłuższym czasie, np. 2-3 miesiącach, i zawsze po zakończeniu semestru/roku szkoleniowego. Wiemy bowiem, jak ważne jest właściwe dobranie trenera do danego zadania szkoleniowego. Zazwyczaj informacja zwrotna jest pozytywna, lub nawet bardzo entuzjastyczna.

Zdarza się jednak, że pomiędzy danym uczniem/grupą a prowadzącym szkolenie, mówiąc kolokwialnie nie ma ‘chemii’, nie nadają na tych samych falach. Tak jak w życiu, tak i w grupie pojawiają się różne osobowości, oczekiwania, bardzo różna energia. 

Bardzo ważna jest wtedy komunikacja z koordynatorem/opiekunem szkolenia i szczera informacja o odczuciach na temat prowadzącego. 

Jeśli zastrzeżenia dotyczą elementów szkolenia, które można poprawić/zmienić – na przykład wprowadzenie większej liczby powtórek; częstsze poprawianie uczestników; wprowadzenie elementów języka branżowego  – wtedy rekomendujemy zmiany w planie szkolenia i sposobie prowadzenia zajęć przez lektora.

Jeśli zaś uwagi uczestników dotyczą kwestii fundamentalnych i powiązanych z typem osobowości lektora, jego zachowaniem itd., najczęściej przeprowadzamy zmianę lektora w danej grupie szkoleniowej. 

Zmiana lektora jest zawsze możliwa, i –  o ile pozwalają na to warunki (np. dostępność innych lektorów jest duża, a wymagania terminowe uczestników nie są ograniczone) – dzieje się z zajęć na zajęcia. 
Czasem grupa musi nieco dłużej poczekać na nowego prowadzącego, na dostępne terminy, nie jest bowiem tajemnicą, że najlepsi trenerzy są najbardziej zajęci.

Staramy się jednak przeprowadzić zmianę jak najpłynniej i w miarę bezboleśnie, tak aby proces szkolenia nie został zakłócony, a uczestnicy w pełni korzystali z komfortowego środowiska szkoleniowego z najlepszym dla nich nauczycielem. 

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

Aged apprentice young mentor working together seated at workplace desk

Na czym polega diagnoza poziomu zaawansowania przed rozpoczęciem kursu?

Skąd wiemy, na jakim jesteś poziomie zaawansowania?

Diagnoza poziomu językowego, czyli tak zwana przez metodyków: analiza bieżącego poziomu zaawansowania, jest niezbędnym elementem przygotowania szkolenia językowego dla danego uczestnika/grupy uczestników.

W przypadku szkoleń indywidualnych – analiza ta pozwala metodykowi przekazać wstępne informację lektorowi prowadzącemu (o poziomie, obszarach do poprawy, wyzwaniach i mocnych stornach uczestnika) i lepiej zorganizować przebieg szkolenia (dobór materiałów, kolejność realizacji zadań itd.) W przypadku zajęć grupowych jest konieczna, aby odpowiednio dobrać/dołączyć  Uczestników do danej grupy szkoleniowej – tak aby najpełniej korzystali z procesu edukacyjnego i robili największe postępy. 

W Maximizing diagnozujemy poziom znajomości dwuetapowo – podczas:

 1. Testu poziomującego online (sprawdza bierną znajomość języka)

2. Rozmowy poziomującej z metodykiem danego języka (tu sprawdzamy aktywne posługiwanie się językiem obcym). Podczas tej rozmowy określamy tez oczekiwania i potrzeby szkoleniowe Uczestnika, rozmawiamy o jego doświadczeniach związanych z nauką danego języka, pytamy o preferencje dotyczące terminów i częstotliwości zajęć, i inne w danym przypadku istotne elementy składające się na formę i specyfikę szkolenia. 

Często zadawane jest nam pytanie, czy musze zrobić test, czy rozmowa z metodykiem nie wystarczy. Lub odwrotnie. Odpowiadamy, że uczestnictwo w każdym z tych elementów jest oczywiście dobrowolne, nikogo zmusić do wypełnienia testu ani do rozmowy nie zamierzamy. Podkreślamy jednak, że skoro zgłasza się Pan/Pani na szkolenie, rozumiemy, że zależy Panu/Pani, tak jak nam na jak najlepszej diagnozie poziomu i potrzeb szkoleniowych, które są fundamentem do dalszej pracy z lektorem.  

Diagnoza ta pozwala nam określić też punkt wyjściowy szkolenia, tak zwane informacje na start, w odniesieniu do których mierzyć będziemy wspólnie z lektorem postęp i weryfikować cele szkoleniowe na kolejne etapy projektu. 

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

A woman types on a laptop and climbs and communicates on social networks. A young girl is studying on distance learning.

Koordynator Projektu – czyli kto?

Koordynator projektu szkoleniowego, inaczej jego ppiekun, to osoba (najczęściej metodyk 1 lub 2 języków obcych) zajmująca się całością obsługi z uczestnikami szkolenia, merytoryczno-organizacyjnej danego projektu szkoleniowego.  Całością, czyli czym?

 1. Kontaktem z Działem Szkoleń Klienta– ustaleniem założeń projektu szkoleniowego, jego przebiegu i ewaluacji.
 2. Kontaktem z Uczestnikami szkolenia, na każdym jego etapie. 
  Od wstępnej informacji o uruchomieniu procesu analizy zaawansowania językowego, poprzez rozmowy poziomujące, podział na grupy szkoleniowe, informację o uruchomieniu zajęć i o lektorze prowadzącym. 

Kontakt ten obejmuje także regularną wymianę informacji na temat samego szkolenia, zadowolenia z uczestnictwa i sposobu prowadzenia zajęć przez lektora itp.

Aż do końca semestru/roku szkoleniowego lub podsumowania danej edycji szkoleń, kiedy podsumowujemy całe szkolenie, raportujemy wyniki itp. 

 • Organizowaniem grafiku zajęć, dopasowaniem lektora, zmianą terminów i lektora itp.
 • Opracowaniem zawartości i programu szkolenia (wspólnie z lektorem), uczestnikami i czasami też z udziałem przełożonego/działu szkoleń) 
 • Monitorowaniem przebiegu szkolenia i reagowaniem na wszystkie sygnały od uczestników i lektorów, a także od działu szkoleń. 
 • Wspieraniem uczestników i lektorów w kwestii doboru materiałów, dodatkowych form nauki poza-lekcyjnej. 
 • Raportowaniem frekwencji, przebiegu i podsumowaniem szkolenia – uczniom i działowi szkolenia.
 • Organizacją wewnętrznych i zewnętrznych form ewaluacji szkolenia (testy kompetencji, testy typu TOEIC, FCE, BEC)

I wieloma innymi bieżącymi sprawami zgłaszanymi przez uczestników, mentoringiem, doradztwem, itp. 

Ilu aspektów pracy koordynatora nie wymienimy, to i tak podkreślić należy, że jego nadrzędnym zadaniem jest stała obecność i dyspozycyjność dla wszystkich stron realizujących szkolenie i sprawne reagowanie na ich bieżące potrzeby.

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

charles-deluvio-20WoowHnS5k-unsplash

Jak sprawdzę moją frekwencję?

Czy w każdej chwili mogę sprawdzić, jaką miałam / miałam frekwencję na zajęciach?

Oczywiście, możesz. Zaloguj się do Strefy Ucznia (login i hasło zostało wysłane do Ciebie na początku procesu przygotowywania szkolenia z adresu: administrator@maximizing.com.pl

Logowanie na stronę Maximizing, strefa ucznia:

https://maximizing.pl/strefa/ucznia

Login: twój.email@

Hasło: XXX

Po zalogowaniu, wybierasz zakładkę Frekwencja, i możesz przeglądać swoje obecności o okresie ostatnich 6 miesięcy. Jeśli masz wątpliwości, co do danych lub nie możesz się zalogować  – skontaktuj  się ze swoim koordynatorem projektu szkoleniowego lub z biurem Maximizing.

Zawsze chętnie pomożemy i wyjaśnimy!

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

Double exposure image of business people group meeting on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of corporate teamwork, trust and work agreement.

Jak wygląda praca na budżetach szkoleniowych?

Budżet na zajęcia 30, 60, 120? 

W prowadzonych przez nas projektach szkoleniowych mamy różne sytuacje budżetowe. Najczęściej prowadzimy zajęcia przez rok lub semestr szkoleniowy, bez wyraźnego podziału na liczbę godzin szkoleniowych, ale w określonej częstotliwości, na przykład: 1 raz w tygodniu 90 minut, 2 razy w tygodniu 60 minut itp. 

W części projektów nasi uczestnicy mają do wykorzystania określoną pulę godzin do zrealizowania, czasem jest to 35 x 60 minut (1×60 minut tygodniowo), a czasem 65 x 60 minut, czyli 60 minut dwa razy w tygodniu. Podział taki zależy od typu projektu szkoleniowego, i od przewidzianego budżetu.

Jeśli możesz sam określić swój budżet szkoleniowy, to liczba godzin do zrealizowania (i częstotliwość realizacji lekcji) powinna być dostosowana do celu, jaki chcesz osiągnąć. 

Jeśli chcesz na przykład zrealizować szybki i intensywny kurs, przygotowujący Cię do wyjazdu na konferencję/udziału w szkoleniu/prezentacji przed międzynarodowym gronem, to wystarczy Ci krótki, acz intensywny program. 

Jeśli natomiast Twoim celem jest podniesienie całkowitego poziomu zaawansowania w języku business English o cały poziom, na przykład z poziomu B1 in progress do B2 start, potrzebujesz około 120 godzin szkoleniowych.

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

O Nas

W jakich godzinach mogę się uczyć z MAXIMIZING?

W jakich godzinach można mieć zajęcia?

Zajęcia szkoleniowe z Maximizing możesz mieć w zasadzie w dowolnych  terminach. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości czasowych naszych uczestników oraz od dyspozycyjności naszych lektorów. 

Jeśli masz zajęcia indywidualne, sam ustalasz swoje preferencje co do terminów spotkań z lektorem. Jeśli uczestniczysz w zajęciach grupowych, to najczęściej grupa, wspólnie ustala preferowane terminy lekcji, a my staramy się sprostać oczekiwaniom.

W prowadzonych przez nas projektach szkoleniowych zasady są dwie: zajęcia z języków obcych mogą odbywać się w czasie godzin pracy, oraz opcja druga – lekcje musza odbywać się poza godzinami pracy. Zatem termin w jaki masz zajęcia zależy też od zasad jakie wprowadza Twój pracodawca.

Najczęściej nasze zajęcia odbywają się w blokach porannym (7-10) oraz popołudniowym (15-18), ale oczywiście zdarzają się zajęcia późno popołudniowe (20-21) oraz weekendowe. 

Zawsze staramy się tak zorganizować Wasz kurs, aby lekcje odbywały się regularnie, a postęp i satysfakcja były optymalne!

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING